Kontakirajte TheSailmaster
za strokovno pomoč in podporo
Jernej
Jernej Kuhar
051 337 999
info@thesailmaster.si

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

SPLOŠNO

Gospodarska družba EOLIS, d.o.o., s sedežem na Železni cesti 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Eolis d.o.o.), preko svoje spletne strani www.thesailmaster.si ponuja informacijske storitve, organizacijo ter agencijsko posredovanje pri najemu plovil in drugih s tem povezanih, oziroma navtičnih storitev.

Za vse uporabnike spletne strani veljajo na tem mestu objavljeni Splošni pogoji uporabe.

Uporabnik spletne strani www.thesailmaster.si se z dostopom nanjo v celoti strinja s pogoji uporabe ter s pravili zasebnosti in varovanja osebnih podatkov. Eolis d.o.o., si pridržuje pravico, da te pogoje in pravila v kateremkoli času spremeni. Spremembam, ki pričnejo veljati s trenutkom objave, je uporabnik dolžan slediti. Šteje se, da je seznanjen z vsakokrat veljavnimi pogoji in pravili, da jih je razumel in se z njimi v celoti strinja.

Uporabnik je dolžan ob uporabi spletne strani in tudi sicer družbi Eolis d.o.o. posredovati le resnične in popolne podatke.

Eolis d.o.o. bo z uporabnikom spletne strani komunicirala na daljavo in mu pošiljala oglasna elektronska sporočila le, če bo za to podal privoljenje. Način odjave od prejemanja oglasnih sporočil bo v njih jasno predstavljen.

Omejitev odgovornosti

Eolis d.o.o., ne jamči za resničnost, točnost in popolnost ponudbenih vsebin, objavljenih na spletni strani www.thesailmaster.si, saj jih povzema od svojih poslovnih partnerjev – čarter podjetij.

Uporabnik izjavlja, da Eolis d.o.o. in njenih zaposlenih ne bo štel za odgovorne za nadomestilo kakršnihkoli morebitnih škod ali stroškov pravnega zastopanja, nastalih zaradi uporabe spletne strani www.thesailmaster.si, razen v primerih namerne zlorabe.

Eolis d.o.o., ne zagotavlja, da uporaba spletne strani www.thesailmaster.si ne bo prekinjena zaradi okvar na komunikacijskih povezavah, računalniškega virusa, nepooblaščenega dostopa, zlorabe podatkov ali kakršnikoli drugih neprimernih dejanj tretjih oseb in zato ne odgovarja za s tem nastalo škodo.

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA

Ponudba s ceno najema plovil in drugih storitev posrednika (agencije) THESAILMASTER je objavljena na spletni strani www.thesailmaster.si in se lahko dnevno spreminja, ob povpraševanju pa tudi prilagaja.

Posrednik za opravljene storitve ne obračunava nikakršnih administrativnih stroškov.

Kontakt

Za najem plovila ali druge storitve, objavljene na spletni strani, lahko uporabnik posrednika kontaktira po telefonu, elektronski pošti, preko spletnega kontaktnega obrazca ali socialnih omrežij.

Rezervacija, najem plovila in plačilo

Posrednik na podlagi uporabnikovega povpraševanja (predstavljenih želja) ponudbo konkretizira in ustrezna plovila postavi pod "opcijo". V času njene veljavnosti, ki znaša največ 7 dni, se lahko uporabnik odloči za potrditev najema.

Za potrditev rezervacije (najema) in izdajo predračuna mora uporabnik posredniku posredovati:

 • ime in priimek/podjetje,
 • naslov/sedež,
 • za podjetje ID za DDV,
 • telefonsko številko in elektronski naslov.

Rezervacija je potrjena, in s tem vzpostavljeno pogodbeno razmerje, s plačilom 50 % cene najema po predračunu. Preostali del cene se poravna najkasneje 5 tednov pred datumom najema plovila. V primeru Last minute najema, to je v časovnem obdobju 5 tednov ali manj do prevzema plovila, je treba poravnati 100 % cene po predračunu.

Posrednik za vsako izvršeno plačilo po predračunu izda avansni račun.

Po potrjeni rezervaciji posreduje posrednik najemniku pogodbo v podpis, hkrati z obrazcem za popis posadke (crew list). Najemnik ju mora izpolnjena vrniti posredniku.

Po plačilu celotne cene po predračunu prejme najemnik potrdilo o prevzemu plovila (voucher), in sicer v tednu pred pričetkom najema. Potrdilo mu omogoča prevzem plovila pri čarter podjetju.

Račun je izdan po zaključenem najemu.

Najem drugih storitev

Najem drugih storitev (skiper, hostesa, kuhar itd.) je mogoč tudi brez najetja plovila, ob upoštevanju vsakokratnih zanje podanih pogojev izbranega čarter podjetja.

Cena in zavarovanje

Cena najema vključuje uporabo opremljenega plovila z običajno obrabo, njegovo zavarovanje proti tretjim osebam, kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (kavcija) in privez v matični marini, če je v njej za plovilo zakupljen celoletni privez. V ceno niso vključeni gorivo in druge posebne storitve ter takse in privezi v tujih marinah in sidriščih, v zavarovanje pa ne nezgode oseb na plovilu, nastala škoda na stvareh, prinešenih na plovilo, in škoda, povzročena z nepravilno uporabo ali izgubo opreme na plovilu.

Varščina in drugi obvezni stroški

Najemnik ob prevzemu plovila v marini položi varščino (kavcijo) z gotovino ali kreditno kartico v znesku, ki je po ceniku čarter podjeta zapisana v pogodbi. Varščina se najemniku vrne v celoti, če je plovilo vrnjeno pravočasno, nepoškodovano in s polnim rezervoarjem goriva, v nasprotnem primeru pa znižana za dejanske stroške, nastale zaradi popravila ali nadomestitve poškodovanih ali izgubljenih delov stvari s plovila ali delov opreme. Škode, nastale zaradi pregretja motorja in poškodb jader, kot posledice naklepnega ravnanja ali malomarnega upravljanja z njimi, krije najemnik v celoti. Odškodnina se obračuna ob vrnitvi plovila, v primeru, da nastalih stroškov ni mogoče obračunati takoj, pa ob zadržanju ustreznega dela ali celotne varščine v roku, ki je odvisen od politike čarter podjetja.

Najemnik plača varščino tudi ob najetju plovila s skiperjem. V tem primeru se iz nje ne krijejo stroški, nastali zaradi skiperjeve nepazljivosti, napak ali slabega upravljanja plovila in opreme.

Varščino je mogoče zavarovati. To možnost omogoča posrednik po ceniku in pravilih zavarovalnice Yacht Pool (YACHT INSURANCE d.o.o., Poreč). Zneska zavarovanja se najemniku ne vrača.

Ob prevzemu plovila plača najemnik tudi turistično takso ter stroške čiščenja plovila in posteljnine (transit log).

Podaljšanje najema

O možnosti podaljšanja najema plovila se najemnik v času pred njegovim prevzemom in po njem dogovarja izključno s posrednikom. Za ravnanje v nasprotju s to določbo je najemnik odškodninsko odgovoren.

Najem je podaljšan s sklenitvijo dodatne pogodbe in z izvršenim plačilom zanj.

Odstop od najema

V primeru, da najemnik (s posadko) iz kateregakoli razloga ne more pričeti z najemom plovila, lahko s soglasjem posrednika najde drugo osebo, ki prevzame njegove pravice in obveznosti iz sklenjene pogodbe. Če druge osebe ne uspe najti, posrednik zadrži:

 • 30 % cene najema v primeru, da sam najde nadomestnega najemnika za odpovedani termin,
 • če mu to ne uspe, pa 50 % cene najema za odpoved do 5 tednov pred začetkom najema in 100 % cene najema za odpoved, dano v obdobju, ki je krajše od 5 tednov pred začetkom najema.

Posrednik lahko odda plovilo v najem drugi osebi, če najemnik v 8 dneh od dneva zapadlosti predračuna ne poravna cene najema. Dotlej izvršena plačila posrednik zadrži.

V izogib navedenim situacijam lahko najemnik sklene zavarovanje rizika odpovedi najema.

Obveznosti najemnika:

Najemnik izjavlja, da ima on sam ali drug član posadke, ki bo upravljal plovilo, veljavno dovoljenje za plovbo ter primerno jadralsko in navigacijsko znanje (izjava ni potrebna v primeru najema plovila s skiperjem).

Najemnik se obvezuje:

 • do bo z najetim plovilom in pripadajočo opremo ravnal skrbno in vestno, kot dober gospodar;
 • da bo plovilo uporabljal le na območju teritorialnih voda in dosledno spoštoval predpise o plovbi, pomorske predpise in pomorske običaje;
 • da bo plovilo uporabljal zgolj za dopustniške namene, da ga ne bo posojal tretjim osebam in tudi ne uporabljal za pridobitniške namene. Na plovilu so lahko le tiste osebe, ki so vpisane v spisek posadke (crew listo);
 • da s plovilom ne bo sodeloval na regatah, razen če je to pisno dogovorjeno;
 • da s plovilom ne bo vlekel drugih plovil, razen v primeru skrajne sile;
 • da bo dnevno pregledoval nivo motornega olja in hladilne tekočine;
 • da bo plovilo in njegovo opremo vestno in skrbno prevzel ter predal;

Poškodbe plovila

Najemnik mora v primeru kakršnihkoli napak ali poškodb plovila ali njegove opreme nemudoma obvestiti čarter podjetje in obenem tudi posrednika, ter se ravnati po danih navodilih. Pri hujših poškodbah, nesrečah, kraji ali nesposobnosti manevriranja mora sestaviti "poročilo o škodi" in ga overiti pri luški kapetaniji ali policiji, če to ni mogoče pa v marini, pri zdravniku ali dveh pravno opravilnih osebah.

Napake ali okvare instrumentov ali opreme plovila najemniku ne dajejo pravice prekinitve najema in tudi ne pravice do finančnih nadomestil, če je pravilna navigacija mogoča s klasičnimi metodami plovbe in če je zagotovljena varnost plovila in posadke.

Čarter podjetje lahko morebitne poškodbe plovila, nastale v času najema, preverja tudi z usposobljenim potapljačem ali dvigom plovila iz vode. To storitev lahko najemniku tudi posebej obračuna.

Prevzem in vrnitev plovila

Plovilo se najemniku preda na dogovorjenem kraju in v dogovorjenem času. Če ga iz objektivnih razlogov ni mogoče predati, se najemniku zagotovi nadomestno plovilo podobnih ali boljših karakteristik za isto ceno najema, če tudi tega ni mogoče predati v roku, se najemnina ustrezno zniža za vsak zamujeni dan. Če plovila ni mogoče predati do preteka 40 ur od dogovorjenega roka ali v kraju, ki je od matične marine oddaljen manj od 30 navtičnih milj, ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru prejme povrnjeno najemnino, ni pa upravičen do kakršnihkoli drugih nadomestil. Če najemnik v roku 24 ur od dogovorjenega roka ne prevzame plovila in svoje zamude ne javi, lahko posrednik plovilo odda drugi osebi.

Najemnik mora pri prevzemu plovila skrbno preveriti njegovo stanje in stanje opreme. Vse pripombe in pomanjklivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Kasnejši ugovori glede plovne sposobnosti ali opreme so izključeni.

Skiper se je dolžan ob prevzemu dobro spoznati s plovilom, z njegovo opremo in instrumenti, načinom njihovega delovanja in z njihovim potrebnim vzdrževanjem za čas najema. Čarter podjetje ima pravico, da ob ugotovljeni skiperjevi nezmožnosti varnega upravljanja s plovilom (iz kakršnegakoli razloga), tega ne preda, ali da posadki dodeli usposobljenega skiperja (če je to mogoče), ki ga mora najemnik posebej plačati.

Najemnik se obvezuje, da bo vrnil plovilo na dogovorjeno mesto in v dogovorjenem času (v ta namen mora plovbo prilagoditi vremenskim razmeram) ter nepoškodovano in s polnim rezervoarjem goriva. Ob rednih tedenskih terminih najema se plovila vrača zvečer pred njegovim zaključkom, razen če ni s soglasjem čarter podjetja dogovorjeno drugače. V primeru, da plovila ne bo mogel vrniti pravočasno in na dogovorjeni kraj, mora o tem nemudoma obvestiti čarter podjetje in obenem tudi posrednika, ter slediti danim navodilom. Vse stroške, nastale zaradi zamude, krije najemnik, v skladu s pogoji čarter podjetja.

Najem plovila s skiperjem

Dolžnosti najetega skiperja so omejene le na upravljanje plovila in opreme ter plovbo. Najemnik in posadka se morajo med plovbo brezpogojno podrejati skiperjevim poveljem, v nasprotnem primeru lahko skiper odstopi od najema.

Domače živali

Na plovilo domačih živali ni dovoljeno jemati, razen po drugačnem predhodnem dogovoru.

Odškodninski zahtevki

Morebitne odškodninske zahtevke je mogoče posredniku podati pisno v roku 8 dni po končanem najemu, s priporočeno pošiljko. Nanašajo se lahko zgolj na pripombe in pritožbe, ki so bile ob predaji plovila vpisane v primopredajni zapisnik.

Posrednik in najemnik si bosta vse morebitne spore prizadevala rešiti sporazumno. V primeru, ko to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče na območju posrednikovega sedeža.

 

Zadnja sprememba: 30. 6. 2020